4R ÇEVRE VE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

4R Çevre ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle “4R Çevre” olarak anılacaktır) tabi olduğu mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla potansiyel müşterilerinin, mal ve hizmet sunduğu müşterilerinin ve tedarikçilerinin, 4R Çevre tesislerine gelen ziyaretçilerin kişisel verilerini işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

4R Çevre olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde Anayasa’ya ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” na uygun davranmaya ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstererek gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız.

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak 4R Çevre tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz 4R Çevre tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve suç teşkil eden davranışların önlenmesi, işlem güvenliğinin sağlanabilmesi, iş ilişkisinin yürütülebilmesi, işyerlerimize ziyarete gelen kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile işlenebilecektir. Ayrıca, 4R Çevre’nin web sitesi üzerinden 4R Çevre ile iletişim kurmak isteyen kişilerin kişisel verileri yalnızca kendileri ile iletişim kurulması amacıyla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmakta olup, bu veriler 4R Çevre tarafından herhangi bir veri kayıt sistemine işlenmemektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu kurumlarına KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz 4R Çevre tarafından yukarıda (1) ve (2). maddelerde belirtilen hukuki sebebe dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; şirketimizin potansiyel müşteri/müşteri/tedarikçilerinden biri veya birkaçı olmanız sebebiyle, muhasebe kayıtlarının tutulması, sizlerle iletişime geçerek taleplerinize uygun hizmet sunabilmek, işyerimizi ve tesisimizi ziyaretiniz esnasında Şirketimiz tarafından güvenlik kamerasıyla izleme, kayıt, giriş kartı verme ve kimlik kaydı faaliyeti gibi fiziki yöntemlerle, Şirket içi ağlarla, tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortamda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (1) ve (2). maddelerde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle ve her hâlükârda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimiz’in “Fatih Mahallesi 73. Sok. No:18 59510 Kapaklı Tekirdağ / Türkiye” posta adresine veya 4rgeridonusum@hs02.kep.tr e-posta adresine iletmeniz durumunda 4R Çevre talebinizin niteliğine göre başvurunuzu KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, 4R Çevre tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurul’una şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Verilerinizin Şirketimiz bünyesinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Sohbeti başlat
Size nasıl yardımcı olabilirim?
Size nasıl yardımcı olabilirim?